Regulamin

A. SŁOWNIK POJĘĆ 

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem nerdomancer.pl

Administracja – właściciele lub osoby upoważnione przez właścicieli do zarządzania Serwisem

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis nerdomancer.pl

Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie nerdomancer.pl

Konto Użytkownika – konto Zarejestrowanego Użytkownika.

Publikacje redakcji – wszystkie treści zamieszczane w serwisie przez członków redakcji.

Publikacje użytkownika – wszystkie treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników.

Inkwizytor BanHammer – ostateczna instancja rozwiązująca problemy z Użytkownikami

Korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

B. KONTO UŻYTKOWNIKA 

 1. Każdy Użytkownik może mieć tyle kont ile dusza zapragnie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Niestety. 
 3. Podczas rejestracji nie obowiązuje również żaden dresscode.
 4. Do zarejestrowania Konta wymagane jest podanie unikalnej nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Fajnie by było, jakby Użytkownik wymyślił sobie unikalne hasło dla naszego serwisu, bo w końcu bezpieczeństwo to ważna rzecz. Podanie pozostałych danych przy rejestracji jest dobrowolne, ale też zakres wymaganych podczas rejestracji konta danych może zostać w każdej chwili rozszerzony – wiadomo, różnie bywa. 
 5. Żeby Konto aktywować trzeba jeszcze potwierdzić rejestrację korzystając z linka wysłanego na podany adres e-mail.
 6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik otrzymuje dostęp do treści i funkcjonalności niedostępnych dla użytkowników anonimowych. Korzystanie z poszczególnych usług może być uzależnione również od spełnienia dodatkowych poza rejestracją wymogów – no ale na pewno nie będzie to nic, o czym byśmy jasno i klarownie nie informowali.
 7. Administracja Serwisu może usunąć Konto Użytkownika nieaktywne od ponad 12 miesięcy. Prawdopodobnie nie będzie nam się jednak chciało.
 8. Inkwizytor BanHammer rozwiązuje problemy z Użytkownikami, którzy łamią Regulamin. Inkwizytor BanHammer rozdaje upomnienia, a w beznadziejnych przypadkach banuje czasowo lub permanentnie. Inkwizytor BanHammer w w przypadkach skrajnych może również skasować Konto.

C. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a także przepisów polskiego i międzynarodowego prawa oraz – tak po ludzku – przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem, w szczególności zabrania się umieszczania Publikacji:
 • o charakterze pornograficznym. 
 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację,
 • naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
 • naruszające prawa lub interesy Administracji,
 • naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
 • zawierające złośliwe oprogramowanie,
 • chronionych prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
 • sprzecznych z prawem
 • jakichkolwiek innych uznanych przez właścicieli Serwisu za niepożądane
 • które noszą znamiona spamu

D. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym należą do Administracji.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek publikacji w nim zamieszczonych.
 3. Nie, żeby tego nie było w ustawie o prawach autorskich, ale przypomnieć nie zawadzi: zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek elementów o charakterze twórczym w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest również kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, uzyskanych ze stron Serwisu.
 4. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
 5. Użytkownik umieszczając w Serwisie własne Publikacje oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa do dysponowania nimi oraz że Publikacje te nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami z tytułu umieszczenia przez Użytkownika treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić uzasadnione roszczenia tego podmiotu.
 6. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Publikacji dotyczących osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie wskazanych Publikacji.
 7. Użytkownik zamieszczając i udostępniając w ramach Serwisu Publikacje wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 8. W odniesieniu do tych elementów Publikacje Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Portalowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu nerdomancer.pl, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług. Licencja obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, umieszczanie materiałów w bazach danych Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia wskazanej licencji.
 10. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Serwisu w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

E. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI 

 1. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z przyczyn technicznych (w szczególności z dokonywania zmian i ulepszeń, konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu) lub innych. Portal nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 3. Administracja nie jest zobowiązana do nadzorowania Publikacji Użytkowników i nie jest za nie odpowiedzialna. W szczególności dotyczy to treści materiałów publicystycznych, komentarzy, postów, plików, a także zawartości Profili Użytkowników. Administracja zastrzega sobie jednak prawo do ich redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Ingerencja taka nie wymaga powiadamiania Użytkownika.
 4. Administracja nie jest w stanie zagwarantować, iż umieszczane treści są prawdziwe, kompletne i aktualne, a udostępniane materiały, w tym pliki, wolne od błędów.
 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie przez Użytkownika Publikacji lub wizerunku osoby trzeciej. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Publikacje lub wizerunek osoby trzeciej.
 6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do Konta Użytkownika i zainfekowaniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem.
 7. Administracja zastrzega sobie prawo do:
 • ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości, zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta,
 • usuwania założonych przez Użytkownika grup rażąco niezwiązanych z tematyką Serwisu, a także naruszających Regulamin, powszechnie obowiązujące prawo lub godzących w uzasadnione interesy osób trzecich.

Aktualizacja w związku z jakimś bardzo ważnym zarządzeniem nie wiadomo kogo i po co:

Jesteśmy kosmicznymi piratami, a wasze dane osobowe są na bieżąco sprzedane klingońskim handlarzom organami. Jeżeli ktoś z tego powodu nie może spać, a poza tym zupełnie nieodpowiedzialnie i z pominięciem jakiegokolwiek zdrowego rozsądku zaryzykował życie i się u nas zarejestrował, to może poprosić o usunięcie konta i jego danych – a my je… usuniemy. Wow!
Wiecie, w naszym serwisie można sobie założyć konto, jakiś profil, podać adres email – to są niebezpieczne rzeczy, a Wy codziennie ocieracie się o śmierć.

Może to być też dla niektórych urzędników zaskoczeniem, ale my – w odróżnieniu od nich – przyjmując Wasze dane – bierzemy za ich przetwarzanie odpowiedzialność. Tak było, jest i będzie – bez względu na to, czy sobie to napiszemy w regulaminie, czy też nie.

A tutaj, prosimy uprzejmie, jest całe zarządzenie do wglądu – przeczytaj koniecznie i niech Cię ręka Imperatora Ludzkości broni zakładać konto, zanim się z tym nie zapoznasz! Tam, niczym na mojżeszowych tablicach, są opisane nasze obowiązki i Twoje prawa – a bez nich byłby tylko chaos, marazm i anarchia.

Back to top button